Ανακοίνωση Νέας Πρόσκλησης Research Bootcamps, Απρίλιος 2022

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει την Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων «Research Bootcamps» του Προγράμματος «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ», που εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και καλεί τους/τις δικαιούχους να υποβάλουν σχετικές Προτάσεις. Μέσα από την Πρόσκληση, το ΙδΕΚ καλεί Οργανισμούς Έρευνας να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν καλοκαιρινά εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές/τριες  Λυκείων και Τεχνικών Σχολών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης είναι €20.000 και η χρηματοδότηση του ΙδΕΚ ανέρχεται στα €2.500 ανά Πρόγραμμα.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Κεντρικός σκοπός είναι η καλλιέργεια κουλτούρας Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) και η ανάπτυξη δεξιοτήτων του μέλλοντος μέσω της εκπαίδευσης μαθητών και μαθητριών Λυκείων / Τεχνικών Σχολών σε θέματα ερευνητικής διαδικασίας. Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, επιδιώκεται η διοργάνωση καλοκαιρινών εκπαιδευτικών Βootcamps σε όλες τις πόλεις της Κύπρου και η δημιουργία ευκαιριών γνωριμίας τους με ερευνητές και ερευνήτριες σε πραγματικό ερευνητικό περιβάλλον (real-life experience).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Πρόταση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Research Bootcamps» μπορούν να υποβάλουν Οργανισμοί Έρευνας, όπως αυτοί ορίζονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020», οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή του Φορέα τους στην Πύλη IRIS στην Κατηγορία A και είναι νόμιμα εγκαταστημένοι και δραστηριοποιούνται σε περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η Υποβολή Προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά, σε αρχείο μορφής PDF, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] το αργότερο μέχρι τις 16 Μαΐου 2022. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις Προτάσεις στην αγγλική γλώσσα χρησιμοποιώντας το σχετικό έντυπο υποβολής, το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις πέντε (5) σελίδες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο: 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected].