Αναζητήσεις Συνεργατών – Horizon Europe Cluster 6: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τις παρακάτω Αναζητήσεις Συνεργατών, οι οποίες προωθήθηκαν μέσω του δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής στο πλαίσιο των ανοικτών Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων της Πολυθεματικής Προτεραιότητας 6: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον του Προγράμματος Horizon Europe.

 

Συγκεκριμένα, οι παρακάτω φορείς αναζητούν δίκτυα συνεργασίας, τα οποία σκοπεύουν να υποβάλουν Προτάσεις Έργων στο πλαίσιο των ακόλουθων θεματικών περιοχών (topics) του Προγράμματος Εργασίας 2023-2024:

 

1. Organisation: NOOSA, Belgium

Call Topic: HORIZON-CL6-2023-CircBio-02-2-two-stage: Novel, sustainable and circular biobased textiles

Partner Search Profile

 

2. Organisation: Polyeco, Greece

Call Topic: HORIZON-CL6-2023-CircBio-02-1-two-stage: “Circular Cities and Regions Initiative (CCRI)’s circular systemic solutions”

Partner Search Profile

 

3. Organisation: Institute of Agricultural Resources and Economics (AREI), Latvia

Calls:

  • HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01: BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM SERVICES
  • HORIZON-CL6-2023-CIRCBIO-01: CIRCULAR ECONOMY AND BIOECONOMY SECTORS
  • HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-01: CLEAN ENVIRONMENT AND ZERO POLLUTION
  • HORIZON-CL6-2023-CLIMATE-01: LAND, OCEAN AND WATER FOR CLIMATE ACTION
  • HORIZON-CL6-2023-COMMUNITIES-01: RESILIENT, INCLUSIVE, HEALTHY AND GREEN RURAL, COASTAL AND URBAN COMMUNITIES
  • HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01: INNOVATIVE GOVERNANCE, ENVIRONMENTAL OBSERVATIONS AND DIGITAL SOLUTIONS IN SUPPORT OF THE GREEN DEAL
  • HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01: FAIR, HEALTHY AND ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY FOOD SYSTEMS FROM PRIMARY PRODUCTION TO CONSUMPTION

Partner Search Profile

 

4. Organisation: Instituto Nacional Tecnica Aerospacial (INTA), Spanish Public Research Organisation

Call Topic:

  • HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-12: Reinforcing science policy support with IPBES and IPCC for better interconnected biodiversity and climate policies
  • HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-18: Additional activities for the European Biodiversity Partnership: Biodiversa+

Partner Search Profile (link1 & link2

 

5. Organisation: Veterinary Medical Research Institute (VMRI), Hungary

Call Topic: HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-17: Interlinkages between biodiversity loss and degradation of ecosystems and the emergence of zoonotic diseases

Partner Search Profile

 

6. Organisation: Estonian Ministry of Environment.

Call Topic: Any Cluster 6 Call Topic relevant to organisation expertise

Partner Search Profile

 

7. Organisation: Centre for Biorobotics at Tallinn University of Technology, Estonia.

Call Topic:  HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-11: Reducing observation gaps in the land-sea interface area

Partner Search Profile 

 

Οι ενδιαφερόμενοι για τις πιο πάνω Αναζητήσεις Συνεργατών μπορούν να επικοινωνούν απ΄ ευθείας στα στοιχεία επικοινωνίας που υποδεικνύονται στις επιμέρους αναζητήσεις συνεργατών. Σημειώνεται ότι οι καταληκτικές ημερομηνίες για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των ανοικτών Προσκλήσεων της Πολυθεματικής Προτεραιότητας 6 για το 2023 εκτείνονται από τις 23 Μαρτίου 2023 μέχρι και τις 12 Απριλίου 2023. Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής για το κάθε επιμέρους Call Topic καθορίζεται εντός της σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων.

 

Για περισσότερες ευκαιρίες δικτύωσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν το εργαλείο “Partner Search”, στην ιστοσελίδα “Funding & Tenders Portal” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση συνεργατών, το Πρόγραμμα Εργασίας ή τις Οδηγίες Υποβολής Προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό Α’ του Ιδρύματος κα Μάρσια Τριλλίδου, Εθνικό Σημείο Επαφής για την Πολυθεματική Προτεραιότητα 6 του Horizon Europe (Email: [email protected], τηλ.: 22 205071, 22 205000).