Αποτελέσματα Αξιολογήσεων Προτάσεων του Προγράμματος «Νέες Στρατηγικές Μονάδες Υποδομής – Νέοι Επιστήμονες»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης Α’ Φάσης Επιστημονικής Αξιολόγησης Προτάσεων της Ομάδας Τεχνολογιών / Επιστημονικής Περιοχής «Βιοεπιστήμες, Βιοϊατρικές Επιστήμες και Βιοτεχνολογία» του Προγράμματος «Νέες Στρατηγικές Μονάδες Υποδομής – Νέοι Επιστήμονες» (Κωδ. Πρόσκλησης: INFRASTRUCTURES / 1216).

Στον πιο κάτω σύνδεσμο βρίσκονται διαθέσιμα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων.

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προτάσεων RESTART 2016-2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΠΕ αποφάσισε την αύξηση του προϋπολογισμού της υφιστάμενης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Νέες Στρατηγικές Μονάδες Υποδομής – Νέοι Επιστήμονες», κατά €3.000.000 τα οποία είχαν προϋπολογιστεί για το Πρόγραμμα αυτό αλλά προορίζονταν να διατεθούν ως συγχρηματοδότηση προς Κυπριακούς Φορείς που θα εξασφάλιζαν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Spreading Excellence and Widening Participation – Teaming» του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Εντούτοις, με δεδομένο ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα προσφέρει το σύνολο της εθνικής συγχρηματοδότησης προς τα κυπριακά έργα “Teaming”, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού αυτού, το ΙΠΕ, με απόφαση του ΔΣ του, αποφάσισε να το διαθέσει στην Ομάδα Τεχνολογιών / Επιστημονικής Περιοχής «Βιοεπιστήμες, Βιοϊατρικές Επιστήμες και Βιοτεχνολογία» λαμβάνοντας υπόψη τον πολύ υψηλό αριθμό προτάσεων που υποβλήθηκαν σε συνδυασμό με το επίπεδο της ποιότητας των προτάσεων σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης αξιολόγησης. Ως εκ τούτου, ο προϋπολογισμός στο εν λόγω Τομέα Προτεραιότητας ανέρχεται σε €5.000.000 και η Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Έργο στο €1.000.000.

Οι Προτάσεις του εν λόγω Προγράμματος αξιολογούνται σε δύο Φάσεις. Στην Α’ Φάση Επιστημονικής Αξιολόγησης, η κάθε πρόταση αξιολογείται εξ’ αποστάσεως από δύο (2) εμπειρογνώμονες, ειδικούς στο αντικείμενο της πρότασης. Στη Β’ Φάση προωθούνται πέντε (5) προτάσεις στην περίπτωση που ο διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι €2,000,000. Στην προκειμένη περίπτωση που ο διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι €5,000,000 στη Β’ Φάση αξιολόγησης προωθείται ανάλογος αριθμός προτάσεων και συγκεκριμένα δεκατρείς (13) προτάσεις. Η βαθμολογία των Προτάσεων της Α΄ Φάσης δεν παίζει ρόλο στη Β΄ Φάση αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση των προτάσεων στη Β’ Φάση γίνεται από Επιτροπές Επιστημονικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ). Η κάθε Επιτροπή αποτελείται κατά κανόνα από τους εμπειρογνώμονες που αξιολόγησαν τις προτάσεις στην Α’ Φάση Αξιολόγησης. Στο πλαίσιο της Β’ Φάσης Αξιολόγησης, ο Συντονιστής Έργου παρουσιάζει, δια ζώσης, το προτεινόμενο έργο στα μέλη της ΕΕΑ. Στόχος της ΕΕΑ στη Β’ Φάση είναι να συγκρίνει τις προτάσεις του κάθε Τομέα Προτεραιότητας μεταξύ τους και να τις κατατάξει σε σειρά προτεραιότητας για χρηματοδότηση. Η βαθμολογία των προτάσεων της Α’ Φάσης δεν παίζει ρόλο στη Β’ Φάση αξιολόγησης.

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά στατιστικά αναφορικά με την αξιολόγηση των προτάσεων της Ομάδας Τεχνολογιών / Επιστημονικής Περιοχής:

Πρόσκληση: INFRASTRUCTURES/1216 – Βιοεπιστήμες, Βιοϊατρικές Επιστήμες και Βιοτεχνολογία
Αρ. Προτάσεων που υποβλήθηκαν 29
Αρ. Προτάσεων που προωθήθηκαν για επιστημονική αξιολόγηση 29
Αρ. Προτάσεων που προωθούνται στη Β’ φάση αξιολόγησης 13 (44,8%)
Συνολική Αιτούμενη Χρηματοδότηση Προτάσεων Β’ φάσης αξιολόγησης €12.700.755,54

 

Σημειώνεται ότι οι Συντονιστές των Προτάσεων και οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι των Φορέων θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προτάσεών τους.