Αποτελέσματα Αξιολόγησης EXCELLENCE/0421

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανακοινώνει την ολοκλήρωση της Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με κωδικό EXCELLENCE/0421, του Προγράμματος «Νησίδες Αριστείας».

 

Σύμφωνα με τον Συνολικό Προϋπολογισμό της Πρόσκλησης EXCELLENCE/0421 (€10.000.000) και την κατανομή του στις 3 Επιστημονικές Περιοχές και εφαρμόζοντας τις πρόνοιες της Προκήρυξης Προγραμμάτων RESTART 2016 – 2020 και τις ειδικές πρόνοιες της Πρόσκλησης, επιλέγονται για χρηματοδότηση 53 Προτάσεις, ως ακολούθως:

Επιστημονική Περιοχή «Επιστήμες Ζωής»/“Life Sciences”:  18 Προτάσεις, από τις 183 που υποβλήθηκαν στην εν λόγω θεματική με συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση €3.917.480,33

Επιστημονική Περιοχή «Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική»/“Physical Sciences and Engineering: 19 Προτάσεις, από τις 192 που υποβλήθηκαν στην εν λόγω θεματική με συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση

€ 3.943.984,21

 

Επιστημονική Περιοχή «Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» -“Social Sciences and Humanities: 16 Προτάσεις, από τις 83 που υποβλήθηκαν στην εν λόγω θεματική με συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση €1.966.119,92.

 

Μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων ανά επιστημονική περιοχή:

«Επιστήμες Ζωής»/“Life Sciences

«Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική»/“Physical Sciences and Engineering

«Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» -“Social Sciences and Humanities

 

Σύμφωνα με την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 και τη σχετική Πρόσκληση, για την αξιολόγηση των Προτάσεων ακολουθήθηκε διαδικασία Προκαταρκτικού Ελέγχου και εξ αποστάσεως επιστημονική αξιολόγηση από δύο (2) ανεξάρτητους αξιολογητές, ειδικούς στο αντικείμενο της πρότασης. Στις περιπτώσεις όπου η διαφορά στη βαθμολογία τους ήταν μεγαλύτερη από 3,00/15,00 και οι βαθμολογίες δεν ήταν και οι δύο κάτω από 12,00/15,00, τότε, η Πρόταση προωθούνταν και σε τρίτο αξιολογητή. Σημειώνεται επίσης ότι σε ορισμένες περιπτώσεις όπου η Πρόταση προωθήθηκε σε τρεις αξιολογητές λήφθηκαν υπ’ όψη για την τελική βαθμολογία της Πρότασης οι δύο πλησιέστερες βαθμολογίες, ακόμα και εάν η διαφορά τους ήταν μεγαλύτερη των 3 μονάδων.

Σύμφωνα με την ειδική πρόνοια της Πρόσκλησης EXCELLENCE/0421, στις 3 Επιστημονικές Περιοχές επιλέχθηκαν οι πρώτες πέντε (5) Προτάσεις με Συντονιστή Έργου τον/την ΝΕ και στη συνέχεια επιλέχθηκαν οι υπόλοιπες Προτάσεις σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου Προϋπολογισμού της  κάθε Επιστημονικής Περιοχής.

Διευκρινίζεται ότι, στις Επιστημονικές Περιοχές «Επιστήμες Ζωής»/“Life Sciences”, και, «Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική»/“Physical Sciences and Engineering, όπου παρουσιάστηκαν περιπτώσεις ισοβαθμίας των Προτάσεων εφαρμόστηκε η πρόνοια της Προκήρυξης των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020, σύμφωνα με την οποία στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος Προϋπολογισμός για τη χρηματοδότηση όλων (και των δύο Προτάσεων στις συγκεκριμένες περιπτώσεις), οι ισόβαθμες Προτάσεις κατατάχθηκαν κατά σειρά βαθμολογίας που εξασφάλισαν στο κριτήριο «Αριστεία» (Πυλώνας ΙΙ).

Σημειώνεται ότι, οι Συντονιστές των Προτάσεων και οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι των Φορέων ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προτάσεών τους μέσω της Πύλης IRIS, με την αποστολή των Δελτίων Αξιολόγησης. Με βάση την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020, ο Ανάδοχος Φορέας έχει δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης μέσω του Νόμιμου Εκπροσώπου του ή του Συντονιστή Έργου, μέσω της ηλεκτρονικής Πύλης IRIS, εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής της Επιστολής του ΙδΕΚ που αφορά στην ενημέρωση για τα αποτελέσματα, και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων, δηλαδή την 10η Νοεμβρίου 2021.