Αποτελέσματα πρόσκλησης CONCEPT-HYDRO/0421

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανακοινώνει την ολοκλήρωση της Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με κωδικό CONCEPT-HYDRO/0421, του Προγράμματος «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας/ Τεχνογνωσίας» στον τομέα των υδρογονανθράκων.

 

Μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων εδώ.

 

Σύμφωνα με την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 και την Πρόσκληση, η κάθε πρόταση αξιολογήθηκε εξ’ αποστάσεως από δύο (2) εμπειρογνώμονες, ειδικούς στο αντικείμενο της πρότασης και προκρίθηκαν οι επιλέξιμες προτάσεις κατά σειρά βαθμολογίας μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Πρόσκλησης και σύμφωνα με την ειδική πρόνοια της Πρόσκλησης που ορίζει ότι κάθε Φορέας μπορεί να λάβει χρηματοδότηση ως Ανάδοχος Φορέας για μόνο ένα (1) έργο.

 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι Συντονιστές των Προτάσεων και οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι των Φορέων ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προτάσεών τους μέσω της Πύλης IRIS, με την αποστολή των Δελτίων Αξιολόγησης στα οποία τεκμηριώνεται η βαθμολογία. Σύμφωνα με την «Αξιολόγηση Εξ’ αποστάσεως από Δύο (2) Ανεξάρτητους Αξιολογητές» διαδικασία, η τελική βαθμολογία της κάθε πρότασης ορίζεται ως ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο αξιολογητών.  Στην περίπτωση που οι βαθμολογίες τους έχουν διαφορά μεγαλύτερη από 3,00/15,00 στο σύνολο, τότε η πρόταση αξιολογείται και από τρίτο αξιολογητή και η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο των δύο πλησιέστερων βαθμολογιών. Σε περίπτωση που και οι δύο αρχικές βαθμολογίες είναι μικρότερες από 12,00/15,00 τότε η πρόταση κρίνεται ως μη επιλέξιμη και δεν προωθείται σε τρίτο κριτή έστω και αν μεταξύ των δύο βαθμολογιών υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη από 3,00/15,00.

 

Η διαδικασία παρέχει τη δυνατότητα ένστασης στους δικαιούχους, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Διαδικασία Ενστάσεων» του Κεφ. 4.3. του Τμήματος ΙΙΙ της Προκήρυξης RESTART 2016-2020.