Αποτελέσματα Πρόσκλησης INNOVATE/1221 – Β’ Φάση Αξιολόγησης

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Β΄ Φάσης Αξιολόγησης των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με κωδικό «INNOVATE/1221», και οι δύο φάσεις αξιολόγησης για την οποία ολοκληρώθηκαν εντός τεσσάρων (4) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία.

 

Συγκεκριμένα, η Πρόσκληση ανακοινώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2021, με καταληκτική ημερομηνία στις 22 Φεβρουαρίου 2022. Η Β’ Φάση Αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε μεταξύ 20 – 23 Ιουνίου 2022. Τα αποτελέσματα της Β’ Φάσης Αξιολόγησης των προτάσεων έχουν ανακοινωθεί μέσω της ηλεκτρονικής πύλης IRIS και είναι διαθέσιμα εδώ.

 

Σύμφωνα με την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 οι Προτάσεις του εν λόγω Προγράμματος αξιολογούνται σε δύο Φάσεις. Στην Α’ Φάση Αξιολόγησης ακολουθήθηκε από το Ίδρυμα διαδικασία αξιολόγησης εξ’ αποστάσεως από Δύο (2) Ανεξάρτητους Αξιολογητές. Στην Β’ Φάση Αξιολόγησης προχώρησαν οι προτάσεις με την ψηλότερη βαθμολογία (με φθίνουσα σειρά), έως ότου το σύνολο των αιτούμενων χρηματοδοτήσεων των προτάσεων να ισούται με το διπλάσιο του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Πρόσκλησης, και με την προϋπόθεση ότι έχουν κριθεί επιλέξιμες για χρηματοδότηση (βαθμολογία τουλάχιστον 12,00/15,00).

 

Για τη Β’ Φάση Αξιολόγησης το Ίδρυμα ακολούθησε διαδικασία αξιολόγησης από Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης, στην οποία συμμετείχαν εμπειρογνώμονες με επιχειρηματικό υπόβαθρο.

 

Η τελική απόφαση για τη χρηματοδότηση μίας πρότασης από το ΙδΕΚ, είναι στην κρίση της Επιτροπής και δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής ένστασης.