Δελτίο Τύπου: Άνοιξαν οι αιτήσεις για παροχή υπηρεσιών από το Κεντρικό Γραφείο Μεταφοράς Γνώσης

Θεόδωρος Λουκαΐδης: «Καλούμε όλους τους επινοητές και όσους διαθέτουν διανοητική ιδιοκτησία να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες του Κεντρικού Γραφείου Μεταφορές Γνώσης οι οποίες παρέχονται δωρεάν.»

Το Κεντρικό Γραφείο Μεταφοράς Γνώσης (ΚΓΜΓ), το οποίο λειτουργεί εντός του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), δέχεται από σήμερα αιτήσεις για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Μεταφοράς Γνώσης και Εμπορικής Αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν από εμπειρογνώμονες του Ομίλου META Group, οι οποίοι διαθέτουν εκτενή εμπειρία και αναγνωρισμένες επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνουν την Αξιολόγηση Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), Ανάλυση Πεδίου Κατοχύρωσης ΔΔΙ, Στρατηγική Προστασίας των ΔΔΙ και Αξιολόγηση Προοπτικών για Εμπορική Αξιοποίηση, καθώς και την Προώθηση Τεχνολογιών και Υποστήριξη Διαπραγματεύσεων για συμφωνίες Μεταφοράς Γνώσης.

Πρόσβαση στις υπηρεσίες έχουν όλοι οι φορείς του οικοσυστήματος, μέσω τριών διαφορετικών καναλιών:

  • Επιταχυνόμενη Διαδικασία (Fast-Track) για δικαιούχους των Προγραμμάτων Καινοτομίας του ΙδΕΚ (Pre-Seed, Seed, Innovate) που προκηρύχθηκαν τον Δεκέμβριο του 2021 και των προγραμμάτων Co-Develop που προκηρύχθηκαν τον Μάρτιο του 2022.
  • Απευθείας Πρόσβαση (Direct Entry) για δικαιούχους χρηματοδοτούμενων έργων από συγκεκριμένα Προγράμματα του ΙδΕΚ, τα οποία καθιστούν υποχρεωτική την επικοινωνία με το ΚΓΜΓ.
  • Ανοικτή Πρόσκληση (Open Call) υποβολής αιτήσεων για παροχή υπηρεσιών για φορείς και φυσικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στις πρώτες δυο κατηγορίες.

Συμπληρωματικά, προς τις υπηρεσίες του ΚΓΜΓ, το ΙδΕΚ θα παρέχει χρηματοδότηση του κόστους προστασίας των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), μέσω του Προγράμματος για Κουπόνια Ευρεσιτεχνίας (IP Vouchers), που θα αφορά στην απόκτηση, επικύρωση και προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού.

Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του ΙδΕΚ, κ. Θεόδωρο Λουκαΐδη «Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, η καινοτομία αποτελεί αποδεδειγμένα το κλειδί της επιχειρηματικής επιτυχίας. Το ΙδΕΚ, στο πλαίσιο της αποστολής του, παρέχει πλέον ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών Μεταφοράς Γνώσης και Καινοτομίας. Καλούμε όλους τους επινοητές και όσους διαθέτουν διανοητική ιδιοκτησία να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες του Κεντρικού Γραφείου Μεταφορές Γνώσης οι οποίες παρέχονται δωρεάν. Ενθαρρύνω επίσης όλους όσους ενδιαφέρονται να ενισχύσουν την ικανότητά τους να καινοτομούν, να συμμετάσχουν στις εκπαιδεύσεις που προσφέρονται από το Κεντρικό Γραφείο Μεταφοράς Γνώσης και την πρωτοβουλία Innovation Factory».

Η λειτουργία του ΚΓΜΓ χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Κύπρος το Αύριο. Οι υπηρεσίες του θα λειτουργούν συμπληρωματικά και ενισχυτικά ως προς τη χρηματοδότηση Ε&Κ που ήδη παραχωρείται από το ΙδΕΚ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας IRIS.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΙδΕΚ, www.research.org.cy.

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (www.research.org.cy) είναι ο εθνικός φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης ερευνητών και ερευνητριών της Κύπρου σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.