Δημοσίευση περίληψης των αποτελεσμάτων των προσκλήσεων του M-ERA.NET 2 για την περίοδο 2016-2020

Η Κύπρος, μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) συμμετέχει σε μία σειρά από ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες (Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού, Σχέδια ERANET COFUND και Προγράμματα κάτω από το Άρθρο 185 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης), οι οποίες αποσκοπούν στο συντονισμό της χρηματοδότησης της ερευνητικής δραστηριότητας και στη θέσπιση ερευνητικών προτεραιοτήτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από τη διαμόρφωση και υλοποίηση Κοινών Ερευνητικών Προγραμμάτων.

Μια από τις πρωτοβουλίες αυτές είναι και το Δίκτυο M-ERA.NET 2 το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης του τομέα της επιστήμης και της μηχανικής των υλικών καθώς και σε εφαρμογές σχετικές με την ενέργεια. Το ΙδΕΚ συμμετέχει στο δίκτυο από την ίδρυση του το 2016. Στο Δίκτυο συμμετέχουν 43 φορείς από 29 χώρες.

Στο πλαίσιο της εν λόγω πρωτοβουλίας ανακοινώθηκαν 5 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων και το ΙδΕΚ συμμετείχε συνολικά σε 3 με 20 προτάσεις.  7 από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση μέσα από μια ανταγωνιστική διαδικασίας αξιολόγησης που τρέχει από το Δίκτυο M-ERA.NET. Συνολικά, διατέθηκαν 125 εκ. ευρώ από εθνική, περιφερειακή και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για στήριξη 763 ερευνητικών ομάδων σε όλη την Ευρώπη αλλά και εκτός.

Πρόσφατα το Δίκτυο  M-ERA.NET  προχώρησε με την δημοσίευση του “Results of the M-ERA.NET 2 Calls 2016 -2020” στο οποίο περιλαμβάνονται στατιστικά από τις πέντε Προσκλήσεις που έχουν ανακοινωθεί, με λεπτομερή ανάλυση ανά Πρόσκληση και περίληψη των έργων που χρηματοδοτήθηκαν κατά την διάρκεια του M-ERA.NET 2.