Ενημερωτικό Διαδικτυακό Εργαστήριo (Webinar) για τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Key Digital Technologies»

Στις 29 Ιουλίου 2022, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των νέων Προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Key Digital Technologies», διοργάνωσε Διαδικτυακό Εργαστήριο (Webinar) για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 

Στο Εργαστήριο παρουσιάστηκαν οι γενικοί κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Προγράμματος και τα γενικά στοιχεία των Προσκλήσεων, καθώς και οι κανονισμοί και οι προϋποθέσεις συμμετοχής για τους φορείς από την Κύπρο.

 

Οι παρουσιάσεις και η βιντεοσκόπηση του Εργαστηρίου είναι διαθέσιμα πιο κάτω για ενημέρωση των ενδιαφερομένων:

 

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ

Παρουσίαση Προσκλήσεων 2022

CY Rules Conditions for Participation