Επικαιροποίηση του Προγράμματος Εργασίας 2021-2022 του Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society”

Ανακοινώθηκε στις 10 Μαΐου 2022, το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Εργασίας 2021-2022 της Πολυτομεακής Προτεραιότητας «Πολιτισμός, Δημιουργικότητα και Χωρίς Αποκλεισμούς Κοινωνία» (Cluster 2: Culture, Creativity and Inclusive Society) του Προγράμματος Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της ΕΕ «Ορίζοντας Ευρώπη» (2021-2027).

Οι τροποποιήσεις, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανακοίνωση 3 νέων θεμάτων (topics) και συνοψίζονται ακολούθως:

  • Νέο θέμα για Δράση Συντονισμού και Υποστήριξης (Coordination and Support Action – CSA) (3M€) HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-02-01: Network for innovative solutions for the future of democracy (call HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-02). Προθεσμία υποβολής 21 Σεπτεμβρίου 2022.
  • Νέο θέμα για Δράση Συντονισμού και Υποστήριξης (Coordination and Support Action – CSA) (6M€) HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-02-01: A culture and creativity driven European innovation ecosystem – a collaborative platform (call HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-02). Προθεσμία υποβολής 21 Σεπτεμβρίου 2022.
  • Νέο θέμα για Δράση Συντονισμού και Υποστήριξης (Coordination and Support Action – CSA) (3M€) HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-02-01: Knowledge platform and network for social impact assessment of green transition policies (call HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-02). Προθεσμία υποβολής 21 Σεπτεμβρίου 2022.
  • Προϋπολογισμός 2022 για εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη (0.34M€)
  • Νέα Δράση (1.5M€) : Observatory of Public Sector Innovation (OPSI)

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για την Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Πολιτισμός, Δημιουργικότητα και Χωρίς Αποκλεισμούς Κοινωνία»: κα Κατερίνα Καρακασίδου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected] και τηλέφωνο: 22205036.