Αποτελέσματα Αξιολογήσεων Προτάσεων – «Έρευνα στις Επιχειρήσεις», «Έρευνα στις Νεοσύστατες», 3 τομείς προτεραιότητας στα «Ολοκληρωμένα Έργα»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «Έρευνα στις Επιχειρήσεις», «Έρευνα στις Νεοσύστατες Επιχειρήσεις» και 3 τομείς προτεραιότητας στα «Ολοκληρωμένα Έργα».

Στον πιο κάτω σύνδεσμο βρίσκονται διαθέσιμα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων.

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προτάσεων RESTART 2016-2020

  • Πρόγραμμα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» (Κωδ. Πρόσκλησης ENTERPRISES/0916)

Για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ακολουθήθηκε η Μέθοδος Αξιολόγησης Εξ’ αποστάσεως από δύο (2) ανεξάρτητους αξιολογητές.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβλήθηκαν συνολικά εβδομήντα επτά (77) προτάσεις, εκ των οποίων πενήντα τέσσερις (54) κρίθηκαν επιλέξιμες κατά το στάδιο αξιολόγησης προτάσεων. Βάσει του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Πρόσκλησης προωθούνται για χρηματοδότηση οι είκοσι μία (21) προτάσεις που κατατάχθηκαν πρώτες σε βαθμολογία, με τη συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση να ανέρχεται στα €3,986.631 .

  • Πρόγραμμα «Έρευνα στις Νεοσύστατες Επιχειρήσεις» (Κωδ. Πρόσκλησης: STARTUPS/1216).

Για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ακολουθήθηκε η Μέθοδος Αξιολόγησης Εξ’ αποστάσεως από δύο (2) ανεξάρτητους αξιολογητές.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβλήθηκαν συνολικά τριάντα μια (31) προτάσεις, εκ των οποίων δέκα τέσσερις (14) κρίθηκαν επιλέξιμες κατά το στάδιο αξιολόγησης προτάσεων. Βάσει του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Πρόσκλησης προωθούνται για χρηματοδότηση οι πέντε (5) προτάσεις που κατατάχθηκαν πρώτες σε βαθμολογία, με τη συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση να ανέρχεται στα €249.980.

  • Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένα Έργα» (Κωδ. Πρόσκλησης INTEGRATED/0916) – Τομείς Προτεραιότητας «Ενέργεια», «Δομημένο Περιβάλλον και Κατασκευές», «Μεταφορές – Ναυτιλία» – Α’ Φάση Επιστημονικής Αξιολόγησης

Στην παρούσα φάση ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Α’ Φάσης Επιστημονικής Αξιολόγησης για τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στους Τομείς Προτεραιότητας «Ενέργεια», «Δομημένο Περιβάλλον και Κατασκευές» και «Μεταφορές – Ναυτιλία».

Σύμφωνα με την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 οι Προτάσεις του εν λόγω Προγράμματος αξιολογούνται σε δύο Φάσεις. Στην Α’ Φάση Επιστημονικής Αξιολόγησης, η κάθε πρόταση αξιολογείται εξ’ αποστάσεως από δύο (2) εμπειρογνώμονες, ειδικούς στο αντικείμενο της πρότασης. Στη Β’ Φάση Αξιολόγησης προχωρούν οι πρώτες πέντε (5) προτάσεις με την ψηλότερη βαθμολογία για κάθε Τομέα Προτεραιότητας με την προϋπόθεση ότι έχουν κριθεί επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

Η αξιολόγηση των προτάσεων στη Β’ Φάση θα γίνει από Επιτροπές Επιστημονικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ). Η κάθε Επιτροπή αποτελείται κατά κανόνα από τους εμπειρογνώμονες που αξιολόγησαν τις προτάσεις στην Α’ Φάση Αξιολόγησης. Στο πλαίσιο της Β’ Φάσης Αξιολόγησης, ο Συντονιστής Έργου παρουσιάζει, δια ζώσης, το προτεινόμενο έργο στα μέλη της ΕΕΑ. Στόχος της ΕΕΑ στη Β’ Φάση είναι να συγκρίνει τις προτάσεις του κάθε Τομέα Προτεραιότητας μεταξύ τους και να τις κατατάξει σε σειρά προτεραιότητας για χρηματοδότηση.

Τομέας Προτεραιότητας «Ενέργεια»: Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβλήθηκαν συνολικά έξι (6) προτάσεις, εκ των οποίων δύο (2) κρίθηκαν επιλέξιμες και προωθούνται στη Β’ Φάση Αξιολόγησης, με τη συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση των προτάσεων να ανέρχεται στα €1,770.004.

Τομέας Προτεραιότητας «Μεταφορές – Ναυτιλία»: Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβλήθηκαν συνολικά πέντε (5) προτάσεις, εκ των οποίων τρεις (3) κρίθηκαν επιλέξιμες και προωθούνται στη Β’ Φάση Αξιολόγησης, με τη συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση των προτάσεων να ανέρχεται στα €2,628.491.

Τομέας Προτεραιότητας «Δομημένο Περιβάλλον και Κατασκευές»: Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβλήθηκαν συνολικά επτά (7) προτάσεις, και κρίθηκαν όλες επιλέξιμες κατά την Α’ Φάση Αξιολόγησης. Στη Β’ Φάση Αξιολόγησης προωθούνται οι πέντε (5) προτάσεις που εξασφάλισαν την υψηλότερη βαθμολογία, με τη συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση των προτάσεων να ανέρχεται στα €3,930,002.

Σημειώνεται ότι οι Συντονιστές των Προτάσεων και οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι των Φορέων θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προτάσεών τους.