Νέα Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων του Προγράμματος Χορηγιών (SPONSORSHIPS/0323)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει το Πρόγραμμα Χορηγιών 2023 (SPONSORSHIPS/0323).

Το Πρόγραμμα Χορηγιών του ΙδΕΚ προωθεί το στρατηγικό στόχο του Ιδρύματος για καλλιέργεια κουλτούρας Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ), συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, στο οικοσύστημα και το ευρύ κοινό μέσα από δράσεις οι οποίες λειτουργούν υποστηρικτικά για την Ε&Κ. Το Πρόγραμμα αφορά συγκεκριμένα:

  1. Στην διοργάνωση εκδηλώσεων υψηλής ποιότητας και αντικτύπου με κύριο αντικείμενο την προώθηση και προβολή θεμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας στο ευρύ κοινό,
  2. Στην διοργάνωση εκδηλώσεων σχετικές με την προώθηση απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων STEM, καθώς και την χρήση τους στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα και

III.          Στην εκπροσώπηση της Κύπρου σε Διεθνείς Διαγωνισμούς Επιστήμης, Έρευνας και Καινοτομίας.

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι €340.000, με μέγιστη χρηματοδότηση

  • €40.000 για Εκδηλώσεις Μεγάλης Κλίμακας,
  • €10.000 για Εκδηλώσεις Μεσαίας Κλίμακας,
  • €500 ανά μέλος ομάδας για την Εκπροσώπηση της Κύπρου σε Διεθνή Διαγωνισμό.

Αίτηση για λήψη χορηγίας στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν:

  • φορείς οι οποίοι είναι νόμιμα εγκαταστημένοι και δραστηριοποιούνται σε περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία ή
  • υπεύθυνοι των μαθητικών/φοιτητικών ομάδων που θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο σε Διεθνή Διαγωνισμό.

Η υποβολή προτάσεων γίνεται με υποβολή του σχετικού εντύπου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Το Πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο περιόδους ως εξής:

1η Περίοδος: Περίοδος υλοποίησης 15/04/2023 – 15/11/2023 με καταληκτική ημερομηνία 31/03/2023.

2η Περίοδος: Περίοδος υλοποίησης 16/11/2023 – 15/06/2024 με καταληκτική ημερομηνία 31/10/2023.

Για την Εκπροσώπηση της Κύπρου σε Διεθνείς Διαγωνισμούς η καταληκτική ημερομηνία είναι 31/05/2024, ή μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού.

Μέρος των χορηγιών του Προγράμματος θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού μέσου Επόμενη Γενιά ΕΕ (NextGenerationEU). Το Πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί επίσης από πόρους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζονται στα πιο κάτω έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΛ)

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α)

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β)

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ)

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].