Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «DISRUPT» (DISRUPT/0123)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει τη νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «DISRUPT» (DISRUPT/0123).

Ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης είναι €10.000.000, με μέγιστη χρηματοδότηση τις €1.500.000 ανά έργο.

Η υποβολή προτάσεων γίνεται μέσα από την πύλη IRIS του ΙδΕΚ με καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων ως ακολούθως:

1) 23/3/2023 και ώρα 13:00 με προϋπολογισμό €5 εκατ.

2) 1/6/2023 και ώρα 13:00 με προϋπολογισμό πρόσκλησης 5εκ Ευρώ πλέον ο αδιάθετος προϋπολογισμός βάσει ανακοινωμένων αποτελεσμάτων της β’ φάσης αξιολόγησης της 1ης καταληκτικής ημερομηνίας.

3) 1/12/2023 και ώρα 13:00, με προϋπολογισμό που θα οριστεί ως ο αδιάθετος προϋπολογισμός από το σύνολο των €10 εκατ. βάσει ανακοινωμένων αποτελεσμάτων της Β΄ φάσης αξιολόγησης της 2ης καταληκτικής ημερομηνίας. Σε περίπτωση εξάντλησης του προϋπολογισμού των €10 εκατ. το ΙδΕΚ θα εξετάσει το ενδεχόμενο διάθεσης επιπρόσθετου προϋπολογισμού για την 3η καταληκτική ημερομηνία, όπως είναι και η συνήθης πρακτική του.

Το Πρόγραμμα «DISRUPT» στοχεύει στη διασύνδεση επιχειρήσεων που διαθέτουν πρωτοποριακές καινοτομίες με προοπτική να διαμορφώσουν νέες ή να διαταράξουν (disrupt) υπάρχουσες αγορές, με επενδυτές Venture Capital οι οποίοι θα υποστηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση (scale-up) των επιχειρήσεων αυτών στις διεθνείς αγορές. Μέσα από το Πρόγραμμα, η χρηματοδότηση – χορηγία του ΙδΕΚ  θα συνδυάζεται με επενδυτικά κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου (VC Funding), με στόχο την επιτυχή διείσδυση των δικαιούχων επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, και κατ’ επέκταση την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας. H παρούσα πρόσκληση χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού μέσου Επόμενη Γενιά ΕΕ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω Πρόγραμμα έχουν μικρές, μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν, κατά την υποβολή της πρότασης ένα προϊόν ελάχιστων προδιαγραφών (Minimum Viable Product-MVP) και μια υπογεγραμμένη δεσμευτική συμφωνία με επενδυτικό ταμείο (VC Fund), που προβλέπει επένδυση μετοχικού κεφαλαίου (direct investment) ύψους τουλάχιστον € 1 Εκ. στην επιχείρηση, για υποστήριξη της ανάπτυξής της στις διεθνείς αγορές.

Περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζονται στα πιο κάτω έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΕΛ)

CALL FOR PROPOSALS (EN)

PART B – TECHNICAL ANNEX (EN)

GUIDE FOR EVALUATORS (EN)

FAQs(EN)

Για πληροφορίες που αφορούν στις ανοικτές προσκλήσεις του Ιδρύματος καθώς και για χρήσιμα έγγραφα και οδηγούς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την πύλη IRIS.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].