Νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ερευνητικές Υποδομές»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), ανακοινώνει τις Νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων «Ερευνητικές Υποδομές Στρατηγικής Σημασίας» (STRATEGIC INFRASTRUCTURES/1222) και «Ερευνητικές Υποδομές Μικρής Κλίμακας» (SMALL SCALE INFRASTRUCTURES/1222).

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης STRATEGIC INFRASTRUCTURES/1222 είναι €12,500,000, με ελάχιστη χρηματοδότηση το €1,500,000 και μέγιστη χρηματοδότηση τα €2,500,000 ανά έργο.

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης SMALL SCALE INFRASTRUCTURES/1222 είναι €5,000,000, με ελάχιστη χρηματοδότηση το €500,000 και μέγιστη χρηματοδότηση τα €700,000 ανά έργο.

Η υποβολή προτάσεων γίνεται μέσα από την πύλη IRIS του ΙδΕΚ.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες των Προσκλήσεων έχουν οριστεί ως εξής:

  • SMALL SCALE INFRASTRUCTURES/1222 – 31 Μαρτίου 2023
  • STRATEGIC INFRASTRUCTURES/1222 – 4 Απριλίου 2023

Η Πρόσκληση «Ερευνητικές Υποδομές Στρατηγικής Σημασίας» αφορά στη χρηματοδότηση έργων που στοχεύουν στη δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών μεγάλης εμβέλειας οι οποίες θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση ερευνητικού έργου από το Δίκτυο Συνεργασίας (ΔΣ). Οι νέες ερευνητικές υποδομές θα υλοποιούν έρευνα υψηλού επιπέδου αιχμής και τα προτεινόμενα Έργα θα επικεντρώνονται σε αντικείμενα που εμπίπτουν σε επιλεγμένες θεματικές προτεραιότητες, οι οποίες αναφέρονται πιο κάτω.

  • Υγεία
  • Περιβάλλον (συμπερ. των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των προηγμένων υλικών).
  • Ναυτιλία – Θαλάσσιες Μεταφορές
  • Γεωργία – Τρόφιμα
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (συμπερ. των τεχνολογιών διαστήματος)

Η Πρόσκληση «Ερευνητικές Υποδομές Μικρής Εμβέλειας» αφορά στη χρηματοδότηση έργων που στοχεύουν στη δημιουργία νέων ή αναβάθμιση ερευνητικών υποδομών μικρής εμβέλειας οι οποίες θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση ερευνητικού έργου υψηλού επιπέδου αιχμής.

Το Πρόγραμμα θα συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στα πλαίσια του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027».

Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα έχουν Οργανισμοί Έρευνας (Α.1, Α.2), Επιχειρήσεις (Β.1, Β.2, Β.3) και Άλλοι Φορείς (Γ.1, Γ.2).

Περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζονται στα πιο κάτω έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΕΛ)

CALL FOR PROPOSALS (EN)

PART B – TECHNICAL ANNEX (EN)

GUIDE FOR EVALUATORS

GUIDE FOR SUBMISSION FOR THE “RESEARCH INFRASTRUCTURES” PROGRAMME 

 

Για πληροφορίες που αφορούν στις ανοικτές προσκλήσεις του Ιδρύματος καθώς και για χρήσιμα έγγραφα και οδηγούς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την πύλη IRIS.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].