Προεπισκοπήσεις Προτάσεων ERC ADVANCED GRANTS

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας θα ήθελε να υπενθυμίσει στους ενδιαφερόμενους ερευνητές που προγραμματίζουν να υποβάλλουν πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης “Advanced Grants – ERC-2020-AdG” του European Research Council (ERC), με προθεσμία υποβολής την 26η Αυγούστου 2020, ότι μπορεί να τους υποστηρίξει μέσω της παροχής συμβουλευτικής στήριξης και υπηρεσιών προεπισκόπησης της πρότασής τους. Δεδομένης της περιόδου θερινών αδειών που μεσολαβεί, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Ίδρυμα εκ των προτέρων και το αργότερο μέχρι τις 27 Ιουλίου 2020 για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού.