Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» Εκδήλωση Ενημέρωσης για το Πρόγραμμα Εργασίας «European Innovation Ecosystems» 2023-2024

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) διοργανώνει στις 16 Φεβρουαρίου διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης και προώθησης του Προγράμματος Εργασίας (Work Programme) 2023-2024 του European Innovation Ecosystems, που εντάσσεται στον Πυλώνα ΙΙΙ του Προγράμματος Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία  «Ορίζοντας Ευρώπη» 2021-2027.

 

H ημερίδα αφορά ευκαιρίες χρηματοδότησης εντός του 2023. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της ενημερωτικής εκδήλωσης και την διαδικασία εγγραφής για παρακολούθησή της είναι διαθέσιμες εδώ.

 

Συναφώς αναφέρεται ότι το πρόγραμμα εργασίας European Innovation Ecosystems στοχεύει να δημιουργήσει και να ενδυναμώσει οικοσυστήματα καινοτομίας, να τα διασυνδέσει και να διασφαλίσει την λειτουργία τους χωρίς αποκλεισμούς, για να μπορούν να υποστηρίζουν την ραγδαία ανάπτυξη εταιρειών και να ωθούν την καινοτομία για την αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων, όπως ορίζεται στη Νέα Ευρωπαϊκή Ατζέντα Καινοτομίας.  Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που είναι διαθέσιμες για το 2023 αφορούν την υποστήριξη γυναικών που συμμετέχουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις, δράσεις για προετοιμασία κοινών μακροπρόθεσμων προγραμμάτων και σχεδίων δράσης για την προώθηση της συνεργασίας, και κοινών δραστηριοτήτων υποστήριξης καινοτομίας, αύξηση της γνώσης σχετικά με το πλαίσιο πειραματισμού για καινοτομία, καθώς και εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες με στόχο την δημιουργία γνώσης και ικανοτήτων για την δημόσια προμήθεια καινοτόμων λύσεων.  Tο ΙδΕΚ μπορεί να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης, μέσω της παροχής εξατομικευμένης συμβουλευτικής στήριξης. Για τη διευθέτηση σχετικής προσωπικής ενημέρωσης επικοινωνήστε άμεσα με το Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) της Κύπρου για τo EΙΕ κα Νέδη Καφφά (Τηλ.: 22205039, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).