Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»: Προγράμματα Εργασίας 2023-2024

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη προδημοσίευση των Προγραμμάτων Εργασίας του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» για την περίοδο 2023-2024, με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση και την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερομένων για συμμετοχή.

 

Το περιεχόμενο των Προγραμμάτων Εργασίας είναι σε μορφή προσχεδίου και κοινοποιούνται πριν την επίσημη επικύρωσή τους και ως εκ τούτου αφενός μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενο και αφετέρου δεν δεσμεύουν νομικά την Επιτροπή.

 

Τα Προγράμματα Εργασίας συγκεντρώνουν το σύνολο των ευκαιριών χρηματοδότησης (προσκλήσεις υποβολής προτάσεων), οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν στο πλαίσιο του «Ορίζοντα Ευρώπη» την εν λόγω περίοδο.

 

Πιο συγκεκριμένα ανακοινώθηκαν τα Προγράμματα Εργασίας για τα ακόλουθα μέρη του «Ορίζοντα Ευρώπη»:

 

Πυλώνας Ι: Δράσεις Marie Skłodowska-Curie, Πρόγραμμα Ερευνητικών Υποδομών, Προγράμματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας

Πυλώνας ΙΙ: Όλες οι Πολυθεματικές Προτεραιότητες (Clusters), πλην της Πολυθεματικής Προτεραιότητας 3: «Πολιτική Προστασία για την Κοινωνία»

Πυλώνας ΙΙΙ: Προγράμματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας και των Ευρωπαϊκών Οικοσυστημάτων Καινοτομίας

Οριζόντια Προτεραιότητα-Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας: Μέρος της Οριζόντιας Προτεραιότητας

 

Τα Προγράμματα Εργασίας θα είναι διαθέσιμα στο Funding and Tenders Portal ενώ είναι άμεσα προσβάσιμα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος εδώ.

 

Επιπρόσθετα, σημαντικό μέρος του Πυλώνα ΙΙ του «Ορίζοντα Ευρώπη» θα υλοποιηθεί μέσω των θεσμοθετημένων Συμπράξεων (Institutional Partnerships) κυρίως στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, των ψηφιακών τεχνολογιών και της βιοικονομίας, οι οποίες θα έχουν ξεχωριστά Προγράμματα Εργασίας. Οι δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας (ΕΙΤ) καταγράφονται επίσης σε ξεχωριστό έγγραφο προγραμματισμού.

 

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», είναι το 9ο κατά σειρά χρηματοδοτικό πρόγραμμα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας, με διάρκεια από το 2021 έως το 2027 και προϋπολογισμό που θα ανέλθει στα 95,5 δις. Ευρώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να επισκέπτονται την εθνική ιστοσελίδα για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» και να επικοινωνούν με τα Εθνικά Στοιχεία Επαφής.