Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»: Υπενθύμιση σε σχέση με τις Ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων στην Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Πολιτισμός, Δημιουργικότητα και χωρίς αποκλεισμούς Κοινωνία – Culture, Creativity and Inclusive Society»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να υπενθυμίσει τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητα υποβολής Προτάσεων στην 2η Πολυτομεακή Προτεραιότητα με τίτλο «Πολιτισμός, Δημιουργικότητα και χωρίς αποκλεισμούς Κοινωνία (Culture, Creativity and Inclusive Society)» του «Ορίζοντα Ευρώπη». Όλες οι ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων μαζί με το σύνολο της σχετικής πληροφόρησης βρίσκεται διαθέσιμο στην Πύλη Funding & Tender Opportunities της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) στον σύνδεσμο εδώ. Επίσης, υπάρχουν διαθέσιμες στο Πρόγραμμα Εργασίας της συγκεκριμένης Πολυτομεακής Προτεραιότητας εδώ.

 

Η Ε.Ε αποβλέπει μέσω της συγκεκριμένης Πολυτομεακής Προτεραιότητας να υλοποιήσει τους στόχους που έχει θέσει σε σχέση με την ενίσχυση της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της συμμετοχικότητας των ευρωπαίων πολιτών, της προώθησης και διαφύλαξης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της πολυπολιτισμικής Ευρώπης, ανταποκρινόμενη παράλληλα στη διαμόρφωση του κοινωνικού, οικονομικού, τεχνολογικού και πολιτιστικού μετασχηματισμού.

 

Το Περιεχόμενο της 2ης Πολυτομεακής Προτεραιότητας του Ορίζοντα Ευρώπη χωρίζεται σε 3 βασικούς Τομείς (Destinations), οι οποίοι αναμένεται να ανταποκριθούν στη στόχευση και στις επιδιώξεις που έχουν περιγραφεί πιο πάνω:

  • 1ος Τομέας: Καινοτόμος Έρευνα για τη Δημοκρατία και τη Διακυβέρνηση.
  • 2ος Τομέας: Καινοτόμος Έρευνα για την Πολιτιστική Κληρονομιά και την Πολιτισμική και Δημιουργική Βιομηχανία.
  • 3ος Τομέας: Καινοτόμος Έρευνα για τον Κοινωνικό και Οικονομικό Μετασχηματισμό.

 

O συνολικός Προϋπολογισμός που κατανέμεται για τη συγκεκριμένη Προτεραιότητα για το πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντα Ευρώπη» (2021-27) ανέρχεται στα 2,28 δις Ευρώ, εκ των οποίων 423,02 εκατ. Ευρώ παραχωρούνται στο πλαίσιο του πρώτου Προγράμματος Εργασίας για την περίοδο 2021-2022. Ειδικότερα για το 2022, υπάρχουν ανοικτές 29 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων.

 

Επί της ευκαιρίας, το ΙδΕΚ θα ήθελε να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους και για τις Αναζητήσεις Συνεργατών που έλαβε αναφορικά με τις επερχόμενες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων της 2ης Πολυτομεακής Προτεραιότητας (Cluster 2). Όλες οι Αναζητήσεις Συνεργατών που λήφθηκαν μέχρι στιγμής παρουσιάζονται εδώ (στο τέλος της Ανακοίνωσης). Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για συγκεκριμένη συνεργασία, μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τους ενδιαφερόμενους (στοιχεία επικοινωνίας περιλαμβάνονται στην κάθε φόρμα ξεχωριστά). Σε περίπτωση που θα θέλατε να αναζητήσετε συνεργάτη, μπορείτε να το κάνετε συμπληρώνοντας την Φόρμα του Έργου των Εθνικών Σημείων Επαφής Net4Society, η οποία ετοιμάστηκε για το σκοπό αυτό.

 

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι το ΙδΕΚ υποστηρίζει τους ενδιαφερόμενους στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης, μέσω της παροχής συμβουλευτικής στήριξης και υπηρεσιών προεπισκόπησης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για την 2η Πολυτομεακή Προτεραιότητα (Cluster 2) στον Ορίζοντα Ευρώπη, κα. Κωνσταντίνα Μακρή (τηλ. 22205054, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]) και κα Κατερίνα Καρακασίδου-Μάλλα (τηλ. 22205036, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).