Προκήρυξη 2 Θέσεων Εργασίας Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) είναι ο Εθνικός Φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.

Ως ο εκτελεστικός βραχίονας του Συστήματος Διακυβέρνησης Έρευνας και Καινοτομίας, παρέχει χρηματοδότηση και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας, συνεισφέροντας στην επίτευξη του οράματος να καταστεί η Κύπρος μια δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία.

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

 1. Ανώτερος/η Λογιστικός/η Λειτουργός (03/RIF2023) στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής

Υπεύθυνος/η, μεταξύ άλλων, για:

 • Την ορθή και ολοκληρωμένη τήρηση και παρουσίαση των Αρχείων ή οποιωνδήποτε άλλων καταστάσεων και λογαριασμών του Τμήματος.
 • Την εποπτεία και διενέργεια δαπανών του ΙδΕΚ, στο πλαίσιο του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο (73(Ι)/2016).
 • Την εποπτεία, την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση των οικονομικών ελέγχων των έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων του ΙδΕΚ.
 • Την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων του ΙδΕΚ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς.
 • Τον συντονισμό της λήψης πληροφοριών για την ετοιμασία του ετήσιου και πολυετούς προϋπολογισμού του ΙδΕΚ.
 • Την παρακολούθηση της υλοποίησης του ετήσιου και πολυετούς προϋπολογισμού του ΙδΕΚ.
 • Την ετοιμασία εμπεριστατωμένων εισηγήσεων για βελτιώσεις στις λογιστικές και διοικητικές διαδικασίας του ΙδΕΚ.
 • Την επίτευξη των στόχων και των δεικτών απόδοσης του Τμήματος, για θέματα υπό την ευθύνη του/της.

 

 1. Ανώτερος/η Επιστημονικός/η Λειτουργός (04/RIF2023) στο Τμήμα Λειτουργίας

Υπεύθυνος/η, μεταξύ άλλων, για:

 • Τη διαχείριση και εποπτεία όλων των διαδικασιών που αφορούν την υποβολή και αξιολόγηση προτάσεων, την υπογραφή συμβολαίων έργων και την παρακολούθηση και αξιολόγηση υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων του ΙδΕΚ.
 • Την επίτευξη των στόχων και των δεικτών απόδοσης του ΙδΕΚ σε σχέση με τις πιο πάνω διαδικασίες.
 • Την εξασφάλιση συμμόρφωσης με Εθνικούς Κανονισμούς και Νομοθεσία.
 • Την ετοιμασία, παρακολούθηση και υλοποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού, για θέματα που έχει υπό την ευθύνη του/της.
 • Την καθοδήγηση και εκπαίδευση στελεχών του Τμήματος, για θέματα που έχει υπό την ευθύνη του/της.

 

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

 • Ελκυστικό πακέτο απολαβών
 • 13ος μισθός
 • Ταμείο Προνοίας
 • Επιχορηγημένο Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, συμπληρωματικό του ΓΕΣΥ
 • Δωρεάν χώρος στάθμευσης

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την κάθε Θέση, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΙδΕΚ (www.research.org.cy).

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού

και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.