Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (COVID EoI 04/2020)

Έρευνα και Ανάπτυξη Καινοτόμων προσεγγίσεων & λύσεων

Tο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, στοχεύοντας στη δημιουργία ανοικτού διαύλου επικοινωνίας και συνεργασίας με το εθνικό οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας, ανακοινώνουν Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα του κυπριακού οικοσυστήματος για να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να συμβάλουν στην εθνική στρατηγική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του COVID-19 και των επιπτώσεων που προκαλεί.

Η Πρόσκληση στοχεύει στο συντονισμό των εθνικών προσπαθειών, καθώς και την αναζήτηση και ανάπτυξη συνεργειών σε τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη επίσης τις περιφερειακές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες πρωτοβουλίες, προτεραιότητες και ανάγκες. Η Πρόσκληση αποσκοπεί επίσης στον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων για συντονισμένες δράσεις μεταξύ της Κυβέρνησης και των φορέων του εθνικού οικοσυστήματος προς αντιμετώπιση των ευρύτερων επιπτώσεων της  πανδημίας  COVID-19, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων, παρέχοντας έγκαιρα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομία.

Με την παρούσα Πρόσκληση, το ΙδΕΚ καλεί την εθνική κοινότητα έρευνας και καινοτομίας να υποβάλει την πρόταση του για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων / λύσεων / προϊόντων & υπηρεσιών σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τις προκλήσεις που επιφέρουν οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, άμεσα και μακροπρόθεσμα, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία αποκατάστασης της κανονικότητας.

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος για την Πρόσκληση COVID EoI 04/2020 θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 18 Μαΐου 2020, μέσω της Πύλης IRIS του Ιδρύματος όπου βρίσκονται αναρτημένες τόσο πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση όσο και το σχετικό Έντυπο Υποβολής (https://iris.research.org.cy/#!/calls).