Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ενσωμάτωση Οργανισμών στο Εθνικό Δίκτυο EURAXESS, ως EURAXESS Service Centres

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι προτίθεται να προχωρήσει σε επέκταση του Εθνικού Δικτύου EURAXESS μέσω συμπερίληψης επιπρόσθετων οργανισμών, οι οποίοι θα λειτουργούν ως EURAXESS Service Centres (ESCs).

Το Δίκτυο EURAXESS – Researchers in Motion είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία που παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και υποστήριξης σε επαγγελματίες ερευνητές και ερευνήτριες. Υποστηριζόμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, υποστηρίζει την κινητικότητα των ερευνητών/τριών και την επαγγελματική εξέλιξή τους, ενισχύοντας παράλληλα την επιστημονική συνεργασία μεταξύ της Ευρώπης και του κόσμου.

Το Δίκτυο υποστηρίζεται από περισσότερα των 600 EURAXESS Service Centres σε 42 ευρωπαϊκές χώρες. Τα κέντρα αυτά βοηθούν τους ερευνητές/τριες και την οικογένειά τους να προγραμματίσουν και να οργανώσουν τη μετακίνησή τους σε μια χώρα. Αυτή η δωρεάν εξατομικευμένη βοήθεια διευκολύνει τους ερευνητές και ερευνήτριες σε θέματα όπως κενές θέσεις εργασίας, ευκαιρίες χρηματοδότησης, στέγαση, άδεια εισόδου και άδεια εργασίας, μαθήματα γλώσσας, κοινωνική ασφάλιση, ιατρική περίθαλψη κ.ά.

Δεδομένων των πιο πάνω, το ΙδΕΚ καλεί όσους Οργανισμούς ενδιαφέρονται να ενσωματωθούν στο Δίκτυο, να συμπληρώσουν την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για EURAXESS Service Centre και να την αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], το αργότερο μέχρι τις 8/4/2022 .

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Δίκτυο και τα οφέλη και υποχρεώσεις των EURAXESS Service Centres είναι διαθέσιμα στο Συμφωνητικό «EURAXESS Service Network Commitment Declaration».

Κριτήρια επιλογής των Οργανισμών που θα ενσωματωθούν στο Εθνικό Δίκτυο είναι:

α) να παρέχουν ήδη στήριξη σε τουλάχιστον 3 από τα θέματα που αναφέρονται στη λίστα «Mobility related matters» του Συμφωνητικού

β) να εξυπηρετούν ικανοποιητικό αριθμό Ερευνητών/τριών (πέραν των 10)

Επισημαίνεται ότι η συμπερίληψη επιπρόσθετων EURAXESS Service Centres (ESCs) στο Κυπριακό Δίκτυο απαιτεί:

α) την έγκριση του υποψήφιου ESC από το ΙδΕΚ,

β) την υπογραφή του προκαθορισμένου Συμφωνητικού «EURAXESS Service Network Commitment Declaration» από τα δύο μέρη (υποψήφιο ESC και ΙδΕΚ), και

γ) την μετέπειτα ενημέρωση της Ε.Ε.

 

Για πρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς του ΙδΕΚ, Δρα Άγγελο Ντάντο (τηλ: 22205033 / email: [email protected]) και Δρα Ιωάννη Θεοδώρου (τηλ: 22205038 / email: [email protected])