Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Επιχειρήσεις για R&I Internships

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει την δράση «Research and Innovation Internships» και καλεί τους/τις δικαιούχους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος. Μέσα από την παρούσα Πρόσκληση, το ΙδΕΚ καλεί καινοτόμες επιχειρήσεις να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για φιλοξενία φοιτητών/τριών με σκοπό την αρχική κατάρτιση τους σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ).

 

ΣΤΟΧΟΙ

 

Κεντρικός σκοπός είναι η καλλιέργεια κουλτούρας Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) και η ουσιαστική βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων πτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σε θέματα Ε&Κ. Στο πλαίσιο της δράσης, επιδιώκεται η φιλοξενία των φοιτητών/τριών σε καινοτόμες επιχειρήσεις  στο πλαίσιο internships που θα πραγματοποιούνται κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή μπορούν να υποβάλουν επιχειρήσεις που είτε κατέχουν πιστοποιητικό καινοτόμου επιχείρησης είτε υλοποιούν έργο Ε&Κ χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. για Ε&Κ ή/και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι νόμιμα εγκαταστημένες και να δραστηριοποιούνται σε περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Διευκρινίζεται ότι η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από φυσικά πρόσωπα δεν επιτρέπεται.

 

Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες πτυχίου και μεταπτυχιακού ανεξαρτήτου έτους φοίτησης, ενώ υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής φοιτητών/τριών και από το εξωτερικό.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ INTERNSHIPS

 

Το κάθε internship θα πρέπει να έχει συνολική διάρκεια είκοσι (20) εργάσιμες μέρες μεταξύ 15/06/2022 – 30/09/2022 και η απασχόληση θα πρέπει να γίνεται εντός του ωραρίου της κάθε επιχείρησης. .

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι €50.000 και η χρηματοδότηση του ΙδΕΚ ανέρχεται στα €1.000 ανά φοιτητή/τρια.

 

Η χρηματοδότηση από το ΙδΕΚ θα καταβάλλεται στους/στις φοιτητές/τριες ως χορηγία μετά την ολοκλήρωση του internship και την υποβολή Έκθεσης Δραστηριοτήτων.

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι επιχειρήσεις καλούνται να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό έντυπο μέχρι τις 25 Μαΐου 2022 συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία, τα οποία περιλαμβάνουν:

 

  • Γενικά Στοιχεία και Περιγραφή Φορέα
  • Υπεύθυνο Άτομο και Στοιχεία Επικοινωνίας
  • Αριθμό υποψηφίων που μπορεί να απασχολήσει ο Φορέας
  • Ημερομηνία Έναρξης και Ολοκλήρωσης Internship
  • Τομέας Απασχόλησης
  • Στόχοι Internship και Περιγραφή Καθηκόντων
  • Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΙΔΕΚ

 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, το ΙδΕΚ θα αναρτά στην ιστοσελίδα του Κατάλογο με τις καινοτόμες επιχειρήσεις στις οποίες φοιτητές/φοιτήτριες θα έχουν την ευκαιρία να αιτηθούν για internship. Στη συνέχεια, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενημερώσουν το ΙδΕΚ για την επιλογή υποψηφίων μέχρι τις 15 Ιουνίου 2022 στο ειδικό ηλεκτρονικό έντυπο ενημέρωσης.

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αυξημένου ενδιαφέροντος, η κάθε επιχείρηση θα έχει δυνατότητα φιλοξενίας μέχρι τριών (3) φοιτητών/τριών ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και ώρα ενημέρωσης του ΙδΕΚ για την επιλογή υποψηφίων.

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

 

Η επιλογή των φοιτητών/τριών θα γίνεται από τις επιχειρήσεις που θα περιληφθούν στον τελικό κατάλογο επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, ο οποίος θα είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΙδΕΚ.

 

Για σκοπούς συμμετοχής στη δράση, οι φοιτητές/τριες, θα πρέπει να επικοινωνούν απευθείας με τα σημεία επαφής που θα οριστούν από την κάθε επιχείρηση υποβάλλοντας Βιογραφικό Σημείωμα, αντίγραφο τίτλου σπουδών ή/και Βεβαίωση Εγγραφής. Στη συνέχεια, οι επιχειρήσεις θα προχωρούν με επιλογή των φοιτητών/τριών λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό ανταπόκρισης στα απαιτούμενα προσόντα, το βιογραφικό ή/και συνέντευξη των υποψηφίων.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε φοιτητής/τρια θα πρέπει να υποβάλει στο ΙδΕΚ το αργότερο εντός ενός (1) μήνα, Έκθεση Περιγραφής Δραστηριοτήτων, με αναφορά στην επίτευξη των στόχων του internship και την εμπειρία από τη συμμετοχή στη δράση και θα φέρει την υπογραφή του/της φοιτητή/τριας και του επιβλέποντα από πλευράς της επιχείρησης.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο: 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected].