ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους Δήμους και τις Κοινότητες της Κύπρου για τη δυνατότητά τους να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Αποστολή «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» (Αποστολή για το Κλίμα).

 

Στόχος της Αποστολής για το Κλίμα είναι να στηρίξει τουλάχιστον 150 Ευρωπαϊκές περιφέρειες και κοινότητες ώστε να καταστούν ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή έως το 2030, μέσω της καλύτερης κατανόησης, προετοιμασίας, και διαχείρισης των κινδύνων σχετικών με την κλιματική αλλαγή. Η συμμετοχή στην Αποστολή είναι ανοικτή σε όλες τις κοινότητες της Ευρώπης ανεξάρτητα από το στάδιο αξιολόγησης και προσαρμογής των κλιματικών τους κινδύνων.

Οι ενδιαφερόμενοι δήμοι και κοινότητες καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Αποστολή καθώς και τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σχετικά με την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο εδώ.

 

Το ερωτηματολόγιο μπορεί επίσης να συμπληρωθεί και από άλλους φορείς, όπως ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσεις, που συμφωνούν και επιθυμούν να υποστηρίξουν τους στόχους και δραστηριότητες της Αποστολής.

 

Οι δήμοι και κοινότητες που θα επιλεγούν να ενταχθούν στην Αποστολή για το Κλίμα θα κληθούν να υπογράψουν τον Καταστατικό Χάρτη της Αποστολής για το Κλίμα (Mission Charter). Παρόλο που ο Καταστατικός Χάρτης δεν είναι δεσμευτικός, αναμένεται ότι οι δήμοι και κοινότητες που θα τον υπογράψουν θα είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν και να ευθυγραμμίσουν τους στόχους τους με τους  στόχους της Αποστολής και των άλλων συμμετεχόντων κοινοτήτων, κινητοποιώντας πόρους και αναπτύσσοντας δραστηριότητες για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή.

 

Οι δήμοι και κοινότητες που θα ενταχθούν στην Αποστολή θα βρίσκονται στο επίκεντρο της καινοτομικής προσπάθειας της Ευρώπης να μετασχηματιστεί σε κλιματικά πιο ανθεκτική ήπειρο. Συγκεκριμένα, οι δήμοι και κοινότητες θα:

  • Έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και μεθόδους για την αξιολόγηση κλιματικών κινδύνων.
  • Έχουν πρόσβαση σε πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα σχετικά με την προσαρμογή.
  • Λάβουν βοήθεια για να συνδέσουν τα ερευνητικά αποτελέσματα με τοπικά σχέδια προσαρμογής και δράσης.
  • Έχουν πρόσβαση σε εργαλεία και βέλτιστες πρακτικές για να έρθουν σε επαφή και να εμπλακούν με πολίτες.
  • Λάβουν συμβουλές για πιθανές δημόσιες και ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης για κλιματική προσαρμογή.

 

Η Ευρωπαϊκή Αποστολή «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» αποτελεί μία από τις πέντε «Ευρωπαϊκές Αποστολές» (European Missions) που έχουν επιλεγεί από την ΕΕ και οι οποίες ξεκινούν τις δραστηριότητές τους αυτήν την περίοδο.

Οι «Ευρωπαϊκές Αποστολές» στοχεύουν να προωθήσουν συγκεκριμένες λύσεις σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της Ευρώπης και του πλανήτη και να αποφέρουν απτά οφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες εμπλέκοντάς τους στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση της υλοποίησης των δραστηριοτήτων τους. Οι «Ευρωπαϊκές Αποστολές»  θα υποστηρίξουν την μετατροπή της Ευρώπης σε μια πιο πράσινη, υγιέστερη, χωρίς αποκλεισμούς και πιο ανθεκτική ήπειρο.

Αποτελούν προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συγκεντρώσει και να συντονίσει τους απαραίτητους πόρους, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων χρηματοδότησης, πολιτικών και κανονισμών και να κινητοποιήσει και ενεργοποιήσει δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όπως τα κράτη μέλη της ΕΕ, περιφερειακές και τοπικές αρχές, ερευνητικά ιδρύματα, αγρότες και διαχειριστές γης, επιχειρηματίες και επενδυτές για να δημιουργήσουν πραγματικό και διαρκή θετικό αντίκτυπο.

Κάθε «Ευρωπαϊκή Αποστολή» θα υλοποιήσει μία δέσμη δράσεων που αναμένεται να περιλαμβάνει έργα έρευνας και καινοτομίας, μέτρα πολιτικής, νομοθετικές πρωτοβουλίες κ.α. για την επίτευξη συγκεκριμένων μετρήσιμων στόχων που δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσω μεμονωμένων δράσεων.

 

Τέλος σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει τις ακόλουθες  σχετικές εκδηλώσεις, τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν, μέσω διαδικτύου:

  • Ημερίδες Ενημέρωσης για τις Ευρωπαϊκές Αποστολές, 17 και 18 Μαΐου 2022
  • 1ο Φόρουμ της Αποστολής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, 7 Ιουνίου 2022.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αποστολή «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή», οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν με την Επιστημονική Λειτουργό του ΙδΕΚ, κα Μυρτώ Αναστασιάδου (τηλ. 22205069 Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).