Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Κουπόνια Καινοτομίας»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για την ανακοίνωση νέας Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα «Κουπόνια Καινοτομίας» (INNOVOUCΗERS/0722).

 

Το Πρόγραμμα «Κουπόνια Καινοτομίας», αποτελεί ένα απλό και αποτελεσματικό μηχανισμό που επιτρέπει στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) να αντιληφθούν τη σημασία και τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την εμπλοκή τους σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας και, μέσα από τη σχετική συνεργασία, να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία ερευνητικών και άλλων φορέων έντασης γνώσης που μπορούν να τις υποστηρίξουν να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ενισχύοντας παράλληλα την ικανότητά τους για έρευνα και καινοτομία.

 

Για την υλοποίηση της συνεργασίας, το ΙδΕΚ παρέχει στις ενδιαφερόμενες ΜμΕ «Κουπόνια Καινοτομίας» τα οποία εξαργυρώνονται από φορείς που θα τους παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες και τεχνογνωσία καινοτόμου, τεχνικής ή επιστημονικής φύσεως. Το κάθε «Κουπόνι Καινοτομίας» έχει αξία 5.000 Ευρώ και ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης στις 350.000 Ευρώ.

 

Η χρηματοδότηση μπορεί να καλύψει ερευνητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής φύσεως, μετρήσεις, δοκιμές και αναλύσεις, πρόσβαση σε ερευνητικές/εργαστηριακές υποδομές και σχεδιασμό/ανάπτυξη πρωτότυπης υπηρεσίας ή/και προϊόντος. Ανάμεσα στους φορείς που μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες και τεχνογνωσία συγκαταλέγεται μία πληθώρα ερευνητικών οργανισμών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, εργαστηρίων καθώς επίσης καινοτόμων και ερευνητικά δραστήριων επιχειρήσεων.

 

Το Πρόγραμμα «Κουπόνια Καινοτομίας» χαρακτηρίζεται από σχετικά απλή διαδικασία υποβολής προτάσεων, σύντομο χρόνο στην εξέταση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, καθώς και ταχύτητα στην υλοποίηση των έργων και την επίλυση προβλημάτων.

 

Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων είναι η 14η Σεπτεμβρίου 2022. Για την επιλογή των προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν λαμβάνεται υπόψη σειρά προτεραιότητας υποβολής στο ΙδΕΚ.

 

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο Κείμενο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση τις επόμενες μέρες για τη διοργάνωση σχετικής ενημερωτικής ημερίδας για την παρούσα Πρόσκληση.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο: 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected].