Δεύτερη Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων του Προγράμματος Χορηγιών (SPONSORSHIPS/0323)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Προγράμματος Χορηγιών 2023 (SPONSORSHIPS/0323), ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για την 2η Περίοδο Υποβολής Αιτήσεων που αφορούν την διοργάνωση εκδηλώσεων (Κατηγορίες Α, Β1 και Β2).

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος για την 2η Περίοδο είναι €150.000, με μέγιστη χρηματοδότηση:

  • €40.000 για Εκδηλώσεις Μεγάλης Κλίμακας,
  • €10.000 για Εκδηλώσεις Μεσαίας Κλίμακας.

Αίτηση για λήψη χορηγίας στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν φορείς οι οποίοι είναι νόμιμα εγκαταστημένοι και δραστηριοποιούνται σε περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία για εκδήλωση που θα υλοποιηθεί μεταξύ 16/11/2023 – 15/06/2024.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με υποβολή του σχετικού εντύπου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με καταληκτική ημερομηνία 31/10/2023, ώρα 13.00.

Μέρος των χορηγιών του Προγράμματος θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού μέσου Επόμενη Γενιά ΕΕ (NextGenerationEU). Το Πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί επίσης από πόρους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων για Εκπροσώπηση της Κύπρου σε Διεθνείς Διαγωνισμούς με συνολικό προϋπολογισμό €40.000 και χρηματοδότηση €500 ανά μέλος της ομάδας. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με υποβολή του σχετικού εντύπου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με καταληκτική ημερομηνία 15/06/2024 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να παρακολουθήσουν το ενημερωτικό webinar που διοργάνωσε το ΙδΕΚ σχετικά με το Πρόγραμμα Χορηγιών, καθώς και να μελετήσουν τα πιο κάτω έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΛ)

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α)

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β)

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ)

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].