Έργα που Χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα “Horizon 2020”

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής του Προγράμματος “Horizon 2020” είναι στη διάθεση της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας για επίλυση προβλημάτων που άπτονται της διαχείρισης χρηματοδοτούμενων έργων και ενημέρωση για τροποποιήσεις στις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων για θέματα σχετικά με COVID-19 και των επιπτώσεών του.