Πρόγραμμα R&I Internships 2023 – Ευκαιρίες Καλοκαιρινής Πρακτικής Άσκησης για φοιτητές/τριες

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει τον κατάλογο επιχειρήσεων Ε&Κ στις οποίες φοιτητές/φοιτήτριες θα έχουν την ευκαιρία να αιτηθούν για πραγματοποίηση της Πρακτικής τους Άσκησης για την περίοδο μεταξύ 15 Μαΐου 2023 – 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Ο κατάλογος ανακοινώνεται σε συνέχεια της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Research and Innovation Internships» του ΙδΕΚ και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για τις επιχειρήσεις, την περίοδο κατά την οποία η κάθε επιχείρηση μπορεί να απασχολήσει φοιτητές/τριες και τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος, ανεξαρτήτως έτους φοίτησης, ενώ υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής φοιτητών/τριών και από το εξωτερικό.

Για σκοπούς συμμετοχής στη δράση, οι φοιτητές/τριες, θα πρέπει να επικοινωνούν απευθείας με τα σημεία επαφής που έχουν οριστεί από την κάθε επιχείρηση υποβάλλοντας Βιογραφικό Σημείωμα, αντίγραφο τίτλου σπουδών και/ή Βεβαίωση Εγγραφής. Στη συνέχεια, οι επιχειρήσεις θα προχωρούν με επιλογή των φοιτητών/τριών λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό ανταπόκρισης στα απαιτούμενα προσόντα, το βιογραφικό και/ή συνέντευξη των υποψηφίων. Η επιλογή των φοιτητών/τριων από τις εταιρίες θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 21 Απριλίου 2023.

Η κάθε πρακτική άσκηση θα πρέπει να έχει συνολική διάρκεια 30 εργάσιμες μέρες στο χρονικό πλαίσιο και ωράριο που ορίζει η εκάστοτε επιχείρηση.

Ο κάθε φοιτητής/φοιτήτρια που θα επιλεγεί να συμμετέχει στη δράση θα έχει την ευκαιρία να λάβει χορηγία ύψους 1.400 Ευρώ από το ΙδΕΚ.

Η χρηματοδότηση από το ΙδΕΚ θα καταβάλλεται στους/στις φοιτητές/τριες ως χορηγία μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης και την υποβολή Έκθεσης Δραστηριοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του Ιδρύματος στο 22205000 ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

 

Κατάλογος με τις επιχειρήσεις