Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγιών ΙδΕΚ 2022

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για την ανακοίνωση νέας Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα Χορηγιών του Ιδρύματος για το 2022 (SPONSORSHIPS/0522).

Το Πρόγραμμα Χορηγιών του ΙδΕΚ προωθεί το στρατηγικό στόχο του Ιδρύματος για καλλιέργεια κουλτούρας Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ), συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, στο οικοσύστημα και το ευρύ κοινό μέσα από δράσεις οι οποίες λειτουργούν υποστηρικτικά για την Ε&Κ.

Μέσα από το Πρόγραμμα Χορηγιών, το ΙδΕΚ στηρίζει:

  • τηδιοργάνωση εκδηλώσεων υψηλής ποιότητας και αντικτύπου με κύριο αντικείμενο την προώθηση και προβολή θεμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας στο ευρύ κοινό, και

 

  • τηνεκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς διαγωνισμούς Επιστήμης, Έρευνας και Καινοτομίας.

Η Πρόσκληση καλύπτει τρεις κατηγορίες ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α (ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β (ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ)

Η Υποβολή Αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, σε αρχείο μορφής PDF, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] μέχρι τις 14 Ιουλίου 2022 για τις Κατηγορίες Α και Β και μέχρι τις 16 Μαΐου 2023 για την Κατηγορία Γ ή μέχρι εξάντλησης προϋπολογισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για το είδος εκδηλώσεων / διαγωνισμών που μπορούν να λάβουν χορηγία καθώς και άλλα στοιχεία, παρουσιάζονται στα πιο κάτω έγγραφα:

Πρόσκληση Πρόγραμμα Χορηγιών 2022 (Ελληνικά)

Πρόσκληση Πρόγραμμα Χορηγιών 2022 (Αγγλικά)

Έντυπο Υποβολής Αίτησης

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο: 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected].