Προσαρμογές και Διευκολύνσεις προς αντιμετώπιση του COVID-19

Προσαρμογή Υφιστάμενων Χρηματοδοτούμενων Έργων και επιπλέον Διευκολύνσεις προς Αντιμετώπιση του COVID-19 και των ευρύτερων επιπτώσεων του

 

 

 1. Δίνεται η ευελιξία σε όλους τους Συντονιστές Έργων που ήδη χρηματοδοτούνται από το ΙδΕΚ, να προσαρμόσουν
  το ερευνητικό τους έργο προς την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 και των επιπτώσεών της (πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων κ.ά.), υπό την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές είναι επιστημονικά αιτιολογημένες και γενικά σχετικές με τους αρχικούς στόχους του Έργου.
  Οι ενδιαφερόμενοι ΣΕ καλούνται να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο για το έργο τους Λειτουργό, ώστε να τους παρέχει την απαραίτητη στήριξη. Για σκοπούς ευελιξίας και γρήγορης ανταπόκρισης προς τους Συντονιστές ‘Έργων μεταβάλλεται η σχετική διαδικασία που απαιτούσε έγκριση του αιτήματος από ανεξάρτητο αξιολογητή. Στην προκειμένη περίπτωση, το αίτημα θα εξετάζεται και θα εγκρίνεται από το ΙδΕΚ και η αξιολόγηση από εξωτερικό εμπειρογνώμονα των προτεινόμενων τροποποιήσεων θα γίνεται στην τελική αξιολόγηση του Έργου.
 2. Διευκολύνσεις για Χρηματοδοτούμενα Έργα (Παρατάσεις, Δαπάνες, Αμοιβές)
  Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το ΙδΕΚ θα παρέχει διευκολύνσεις για την όσο το δυνατό πιο ομαλή υλοποίηση ερευνητικών έργων σε συνάρτηση των Μέτρων που εξήγγειλε η Κυβέρνηση για αντιμετώπιση του COVID-19, ειδικά για τις (α) Δαπάνες που Προκύπτουν από Ακύρωση ταξιδιών και/ή άλλων Δραστηριοτήτων, και (β) Αμοιβές προσωπικού για τα μέλη της ομάδας υλοποίησης των έργων για το χρόνο που απασχολούνται στο έργο.

  Επιπρόσθετα, δύναται να εξεταστεί παράταση υφιστάμενων έργων των οποίων η υλοποίηση επηρεάζεται από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας που ισχύουν τόσο στην Κύπρο όσο και σε άλλες χώρες, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Η παράταση μπορεί να φθάσει μέχρι και ένα χρόνο. Κατανοώντας τις δυσκολίες που επιφέρουν τα μέτρα ως προς την υλοποίηση των ερευνητικών έργων που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια των Προγραμμάτων του, το ΙδΕΚ επαναλαμβάνει την πρόσκληση του προς τους Συντονιστές Έργων να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Επιστημονικούς Λειτουργούς για συζήτηση τυχόν θεμάτων και την εξεύρεση των καλύτερων δυνατών λύσεων. Ως εκ τούτου, συστήνουμε όπως είναι σε συνεννόηση με τα αρμόδια στελέχη για επιπρόσθετες διευθετήσεις.

  Ταυτόχρονα το ΙδΕΚ εξετάζει και τον τρόπο ολοκλήρωσης της διαδικασίας ετοιμασίας συμβολαίων / καταβολής χρηματοδοτήσεων με χρήση της τεχνολογίας χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των εκπροσώπων του φορέα στο ΙδΕΚ.

  Παράλληλα, το ΙδΕΚ ενθαρρύνει τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα να παραχωρήσουν εκτάκτως πρόσβαση σε εξωτερικούς ενδιαφερόμενους σε ερευνητικές υποδομές τους, για υλοποίηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας.