Προσκλήσεις σχετικές με τον COVID-19

Προκήρυξη Προσκλήσεων για Προτάσεις σχετικές με την πανδημία COVID-19 και τις επιπτώσεις της

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις οι οποίες αναμένεται να έχουν άμεσα αποτελέσματα σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 και των επιπτώσεών της (πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων κ.ά.) στις εξής Προσκλήσεις:

1.1 Πρόγραμμα «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας»

Το Πρόγραμμα «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» στοχεύει στην προκαταρκτική διερεύνηση των πιθανών βιομηχανικών εφαρμογών που μπορεί να έχει μία τεχνολογία / τεχνογνωσία. Για την διευκόλυνσή των ενδιαφερόμενων το ΙδΕΚ προχώρησε στις εξής διαφοροποιήσεις:

 • Δίνεται δικαίωμα υποβολής πρότασης σε όλους τους φορείς (Οργανισμούς Έρευνας, Επιχειρήσεις, Άλλους Φορείς) για προτάσεις σχετικές με το COVID-19, με εφαρμογή της προβλεπόμενης (από το Πρόγραμμα RESTART 2016-2020) έντασης ενίσχυσης για κάθε τύπο φορέα.
 • Η περίοδος υποβολής διευρύνεται και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων (για όλες τις προτάσεις) μεταφέρεται στις 18 Δεκεμβρίου 2020.
 • Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό Έργων ανά φορέα, νοούμενου ότι αυτά αφορούν στη πανδημία του COVID-19 και των επιπτώσεών της (πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων κ.ά.), κατ’ εξαίρεση του περιορισμού που υπάρχει στη σχετική Πρόσκληση.
 • Αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού του Προγράμματος σε €564,331. Η αύξηση συνολικού ύψους €100,000, επιτυγχάνεται με εσωτερικές εξοικονομήσεις βελτιστοποίησης και με μεταφορά προϋπολογισμού από τη λειτουργία του γραφείου του Επικεφαλής Επιστήμονα, με πρωτοβουλία του ίδιου του Επικεφαλής.

Η διάρκεια υλοποίησης των Έργων, η μέγιστη χρηματοδότηση, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και τα υπόλοιπα διαδικαστικά παραμένουν τα ίδια.

1.2 Πρόγραμμα Επιχειρηματικής Καινοτομίας «Ανάπτυξη Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Startups»

Το Πρόγραμμα SEED στοχεύει στην υποστήριξη της ταχείας ανάπτυξης δυναμικών και καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων οι οποίες σκοπεύουν να αναπτύξουν διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα ή υπηρεσίες, καθώς και στην κινητοποίηση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων για το σκοπό αυτό. Στο SEED μπορούν να υποβάλουν προτάσεις νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Με στόχο την αξιοποίηση του Προγράμματος για εξεύρεση λύσεων για αντιμετώπιση της πανδημίας και των επιπτώσεών της, ανακοινώνεται «παρακλάδι» της υφιστάμενης Πρόσκλησης (SEED-COVID) στην οποία ισχύουν τα εξής:

 • η διάρκεια υλοποίησης των έργων να μπορεί να ανέλθει μέχρι τους 9 μήνες,
 • η μέγιστη χρηματοδότηση για κάθε έργο δεν θα υπερβαίνει τις €120,000,
 • επιτρέπεται η χρηματοδότηση 2ου έργου ανά φορέα, νοούμενου ότι αυτό αφορά την πανδημία του COVID-19 και των επιπτώσεών της (πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων κ.ά.), κατ’ εξαίρεση του περιορισμού που υπάρχει στη σχετική Πρόσκληση. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που Συντονιστής έχει ήδη υποβάλει 2 προτάσεις στην Πρόσκληση SEED/0719, επιτρέπεται η υποβολή επιπρόσθετων δύο προτάσεων στην Πρόσκληση SEED-COVID,
 • θα ακολουθηθεί “fast-track” διαδικασία αξιολόγησης σε δύο στάδια, με την παρουσίαση του Συντονιστή Έργου ενώπιον της Επιτροπή Αξιολόγησης στη β’ φάση να γίνεται μέσω διαδικτύου,
 • η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 13η Μαΐου 2020,
 • ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης SEED-COVID ανέρχεται σε €1,000,000, και προέρχεται από τον υφιστάμενο προϋπολογισμό της αντίστοιχης Πρόσκλησης SEED. Νοείται ότι μετά την αξιολόγηση των προτάσεων, τυχόν ποσά που δεν θα διατεθούν από τις ειδικές Προσκλήσεις, θα αξιοποιηθούν στην αρχική Πρόσκληση.

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες και όσα καταγράφονται στα αντίστοιχα Προγράμματα της Προκήρυξης των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020, παραμένουν τα ίδια.

1.3 Πρόγραμμα «Ανάπτυξη και Προώθηση Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Υφιστάμενες Επιχειρήσεις»

Το Πρόγραμμα INNOVATE στοχεύει στην υποστήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων από όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, που θα επενδύσουν στην έρευνα και καινοτομία, για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών με δυνατότητα όσο το δυνατόν πιο άμεσης διείσδυσης στη διεθνή αγορά. Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα διευκολύνει την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων για υποστήριξη της ταχείας ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρήσεων. Στο INNOVATE μπορούν να υποβάλουν προτάσεις υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Με στόχο την αξιοποίηση του Προγράμματος για εξεύρεση λύσεων για αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και των επιπτώσεών της, ανακοινώνεται «παρακλάδι» της υφιστάμενης Πρόσκλησης (INNOVATE-COVID), στην οποία ισχύουν τα εξής:

 • η διάρκεια υλοποίησης των έργων να μπορεί να ανέλθει μέχρι τους 9 μήνες,
 • η μέγιστη χρηματοδότηση για κάθε έργο δεν θα υπερβαίνει τις €120,000,
 • επιτρέπεται η χρηματοδότηση 2ου έργου ανά φορέα, νοούμενου ότι αυτό αφορά στην πανδημία του COVID-19 και των επιπτώσεών της (πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων κ.ά.), κατ’ εξαίρεση του περιορισμού που υπάρχει στη σχετική Πρόσκληση. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που Συντονιστής έχει ήδη υποβάλει 2 προτάσεις στην Πρόσκληση INNOVATE/0719, επιτρέπεται η υποβολή επιπρόσθετων δύο προτάσεων στην Πρόσκληση INNOVATE-COVID,
 • θα ακολουθηθεί “fast-track” διαδικασία αξιολόγησης σε δύο στάδια, με την παρουσίαση των Συντονιστών Έργων ενώπιον της Επιτροπή Αξιολόγησης στη β’ φάση να γίνεται μέσω διαδικτύου,
 • η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 13η Μαΐου 2020,
 • ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης INNOVATE-COVID ανέρχεται σε €1,000,000, και προέρχεται από τον υφιστάμενο προϋπολογισμό της αντίστοιχης Πρόσκλησης INNOVATE. Νοείται ότι μετά την αξιολόγηση των προτάσεων, τυχόν ποσά που δεν θα διατεθούν θα αξιοποιηθούν στην αρχική Πρόσκληση.

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες και όσα καταγράφονται στα αντίστοιχα Προγράμματα της Προκήρυξης των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020, παραμένουν τα ίδια.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους και για τα δυο Προγράμματα μέσω της Πύλης IRIS (https://iris.research.org.cy), σύμφωνα με τους όρους, κανονισμούς και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 και στις Προσκλήσεις των Προγραμμάτων, οι οποίες είναι αναρτημένες στην Πύλη IRIS.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Υποστήριξης του ΙδΕΚ στην Πύλη IRIS (https://iris.research.org.cy/#/helpdesk).