Πρόσβαση σε Ερευνητικές Υποδομές και Δεδομένα Ανοικτής Πρόσβασης

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για γρήγορη ανταπόκριση με λύσεις προς αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και των επιπτώσεών της, ενθαρρύνει με την παρούσα Ανακοίνωση, τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα που έχουν αποκτήσει ερευνητικές υποδομές από δημόσιους πόρους, να παραχωρήσουν εκτάκτως πρόσβαση σε εξωτερικούς ενδιαφερόμενους σε ερευνητικές υποδομές τους, για υλοποίηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας. Σημειώνεται ότι, πρόσφατα η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία χαρτογράφησης των ερευνητικών υποδομών οργανισμών που χρηματοδοτούνται με δημόσιους πόρους,  ανά επιστημονικό τομέα. Τα αποτελέσματα της καταγραφής βρίσκονται στο πιο κάτω σύνδεσμο: http://www.research-innovation.dgepcd.gov.cy/dgepcd/rd/rd.nsf/pagee3_el/pagee3_el?opendocument

Παράλληλα, το ΙδΕΚ θα ήθελε να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη δημιουργία της πλατφόρμας OpenAIRE COVID-19 Gateway, η οποία δημιουργήθηκε με στόχο να συγκεντρώσει αρχεία σχετικά με την πανδημία COVID-19 (δημοσιεύσεις, δεδομένα, λογισμικά και άλλα ερευνητικά αποτελέσματα), να τα συνδέσει και να παρέχει ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης. Οι δικαιούχοι των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΙδΕΚ, ενθαρρύνονται να καταθέτουν τυχόν αρχεία που προκύπτουν από τα Έργα τους  και έχουν σχέση με την πανδημία COVID-19, στην εν λόγω πλατφόρμα και να τη χρησιμοποιούν για άντληση πληροφοριών.

Επιπρόσθετα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν και να καταθέσουν δεδομένα και δημοσιεύσεις σχετικές με COVID-19, στο portal που δημιουργήθηκε από την ΕΕ https://www.covid19dataportal.org/.

Με την ευκαιρία αυτή, υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020, οι φορείς καλούνται να συμμορφωθούν με τις πρόνοιες της «Εθνικής Πολιτικής Ανοικτής Πρόσβασης στην Επιστημονική Πληροφόρηση στην Κυπριακή Δημοκρατία». Σύμφωνα με την Εθνική Πολιτική, τα ψηφιακά αντίγραφα των δημοσιεύσεων (postprints) που προκύπτουν μέσα από την υλοποίηση Έργων και τα μεταδεδομένα τους, πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκονται σε Ανοικτή Πρόσβαση.