,

Ενημέρωση αναφορικά με την Πρόσκληση Υποβολής Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος (Κωδ: COVID EoI 04/2020)

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΦΕΚΨΠ) και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμούν να ευχαριστήσουν θερμά τους συμμετέχοντες στην Πρόσκληση Υποβολής Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος (Κωδ: COVID EoI 04/2020) που ανακοινώθηκε στις 22 Απριλίου 2020.

Η Πρόσκληση εντασσόταν στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για Έρευνα και Καινοτομία που καταρτίστηκε τον περασμένο Απρίλιο 2020 από το ΥΦΕΚΨΠ, με στόχο το συντονισμό των εθνικών προσπαθειών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας του COVID-19. Η εν λόγω πρωτοβουλία ήταν αποτέλεσμα του μεγάλου αριθμού Φορέων και άλλων μελών του Οικοσυστήματος που εξέφρασαν από τις αρχές τις πανδημίας την πρόθεσή τους να συνεισφέρουν με εξειδικευμένες λύσεις και τεχνογνωσία. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη Πρόσκληση δεν είχε συγκεκριμένο προϋπολογισμό και στόχευε στη συλλογή πιθανών λύσεων, οι οποίες δύναται να υποστηριχθούν από Κυβερνητικούς Φορείς και άλλους Φορείς του Οικοσυστήματος.

Σε συνέχεια της ιδιαίτερα μεγάλης ανταπόκρισης που είχε η Πρόσκληση (λήφθηκαν συνολικά 135 Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος), το ΥΦΕΚΨΠ σε συνεργασία με τον Επικεφαλής Επιστήμονα και το ΙδΕΚ προχώρησαν στη δημιουργία Επιτροπής (COVID-19 Think Tank) με στόχο τη διαλογή των υποβληθεισών ιδεών, λαμβάνοντας υπόψη τα πεδία αναγκών συγκεκριμένων Φορέων της Κυβέρνησης, όπως επίσης και άλλων Φορέων του οικοσυστήματος Ε&Κ.

Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την αποστολή, εντός των επόμενων ημερών, συνοπτικών πληροφοριών αναφορικά με τις υποβληθείσες ιδέες προς τους αρμόδιους Φορείς, ώστε να διερευνηθεί πιθανό ενδιαφέρον στήριξής τους. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να προωθηθούν προς τους αρμόδιους Φορείς πληροφορίες που αφορούν στη γενική περιγραφή της ιδέας (publishable summary), τις επιλεγμένες θεματικές περιοχές, τον βασικό Φορέα υλοποίησης κάθε ιδέας, τον απαιτούμενο προϋπολογισμό και το χρονικό πλαίσιο υλοποίησης. Σε μεταγενέστερο στάδιο, και κατόπιν πιθανής εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους αρμόδιους Φορείς, θα προωθηθούν αναλυτικές πληροφορίες για τις προτάσεις, εφόσον εξασφαλιστεί εκ των προτέρων η σχετική συγκατάθεση από τους ενδιαφερόμενους.

Το ΥΦΕΚΨΠ και το ΙδΕΚ θα συνεχίσουν την αποστολή περιοδικής ενημέρωσης στους συμμετέχοντες και στο κοινό αναφορικά με την πρόοδο υλοποίησης της Πρόσκλησης.